Egyházmegyei rendezvények

Egyházmegyei rendezvények

 • Lelkészi Munkaközösség
 • Egyházmegyei családi nap
 • Egyházmegyei presbiteri gyűlés
 • Egyházmegyei közgyűlés
 • Egyházmegyei presbiteri csendes nap

Egyházmegyei esemény beszámolók

Egyházmegyei közgyűlés 2014

A Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye Közgyűlése 2014. május 17-én – szombaton – délelőtt 10 órai kezdettel ülést tartott a Paksi Evangélikus Egyházközség templomában.

Napirendi pontok voltak:

 1. Áhítat – Szabó Vilmos Béla esperes
 2. Esperesi jelentés
 3. Felügyelői jelentés – Andorka Árpád
 4. Felelősök jelentései:
  – Bakai Péter megyei missziói referens
  – Schaller Bernadett megyei ifjúsági referens
  – Koskai Erzsébet Gustav Adolf Segélyszolgálati referens
  – Kránitz József megyei számvevőszéki elnök
 5. Hozzászólások

Képeink a közgyűlésen készültek.

Szöveg és fotók: Kochné Inotai Gyöngyi

Beszámoló a gyülekezeti munkatársi tanfolyamról

A Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeti munkatárs-képző tanfolyamot indított 2012 őszén Pakson. A tanfolyamon a Tolna-Baranya megyei Evangélikus Egyházmegyéből vettek részt gyülekezeti tagok.

A képzés célja az volt, hogy olyan gyülekezeti munkatársak legyenek, akik saját gyülekezetükben alkalmazni tudják az itt elhangzottakat. Különösen a gyülekezetbe való hívogatásra, lelki gondozásra és betegek, idősek látogatására kaptunk útmutatásokat, hogy milyen módon lehet ezt a feladatot elvégezni.

Ezeken kívül egyháztörténeti és bibliai ismeretekből magas szintű képzésben részesültünk. Az előadásokat az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói tartották. Élmény volt ezeket az ismereteket hallgatni, elsajátítani. A négy hétvégére szerveződött alkalmon kedves kis csapattá váltunk, akiknek öröm volt együtt lenni Krisztus közösségében.

Köszönetet mondunk D. Szebik Imre Püspök Úrnak a tanfolyam vezetéséért, Szabó Vilmos Béla Esperes Úrnak a szervezésért és mindkettőjüknek a szép áhítatokért.

A tanfolyam alkalmai lehetőséget adtak arra, hogy hitben megerősödjünk, lélekben megújuljunk. Vasárnap az előadások befejezéseként csodálatos, lelket felemelő Istentiszteleten vettünk részt, melyen bizonyítványt kaptunk a munkatársképző elvégzéséről. Könyvjutalmat is kapott minden résztvevő. Csodálatos esemény volt, hogy Püspök Úrtól áldást kaptunk további életünkre, szolgálatunkra gyülekezetünk javára és Isten dicsőségére. Úrvacsorát is vettünk.

Befejezésül idézem: „ Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” – Gal 6,10

Gadányi Józsefné

Áldás

Véget ért Pakson a Tolna-Baranyai Egyházmegye gyülekezeti tagjai számára szervezett munkatársi tanfolyam. 2013. március 3-án istentisztelet keretében D. Szebik Imre ny. püspök, tanfolyamvezető áldotta meg a résztvevőket.

A gyülekezet életében is örömteli és szomorú események váltják egymást. Így ezen a vasárnapon imádságban emlékezett meg Szabó Vilmos Béla esperes egy fiatalon elhunyt testvérünkről és imádkozott a gyászolókért.

Ezt követően egy jeles évforduló kapcsán szólt a hálaima Wenhardt Jánosért és feleségéért, Ilus néniért, akik 60. házassági évfordulójukat ünnepelték népes családjukkal együtt. Az úrvacsoránál Szabó Vilmos Béla esperes és D Szebik Imre püspök úr áldását is vehették.

Képeink ezen az istentiszteleten készültek.

Szöveg és fotók: K.I.Gy.

Továbbra is esperesi székhely Paks

A hatévenkénti általános tisztújítás keretében a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye esperesét, Szabó Vilmos Bélát és Andorka Árpád egyházmegyei felügyelőt ismételten megválasztották.

Az ünnepélyes beiktatás 2012. június 30-án a paksi evangélikus templomban zajlott le, melyet Gáncs Péter elnök-püspök, a Déli Evangélikus Egyházmegye püspöke végzett.

Az egyházmegye lelkészein kívül jelen voltak többek között más egyházmegyék esperesei, az egyházmegye korábbi esperese, a református testvéregyház Tolna megyei esperese és gondnoka, valamint a paksi református lelkész.

A beiktatáson képviseltette magát a városvezetés is, Hajdú János polgármester és Tell Edit alpolgármester asszony. Az ünnepséget egyházmegyei közgyűlés követte, melynek keretében a jeles vendégek köszöntötték az újjáalakult egyházmegyei elnökséget.

Az alkalom közös ebéddel zárult.

Szöveg és fotók: K.I.Gy.

Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegyei Közgyűlés 2012

2012. június 8-án a Paksi Evangélikus Egyházközség templomában tartotta közgyűlését a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye.

A közgyűlés áhítattal kezdődött, melyet Szabó Vilmos Béla esperes tartott.

Második napirendi pontként az egyházmegyei jelölő és szavazatszámláló bizottság elnöke, Koskai Erzsébet egyházaskozári lelkész tájékoztatója hangzott el az egyházközségektől és testületektől érkezett jelölésekről. Ezt követően Andorka Árpád egyházmegyei felügyelő vezetésével lezajlott az egyházmegyei tisztségviselők és egyházmegyei küldöttek választása a magasabb egyházi fórumokra, majd beiktatták a megválasztottakat.

Képeink ezen az ünnepi alkalmon készültek.

Szöveg és képek: Kochné Inotai Gyöngyi

Egyházmegyei presbiteri csendes nap 2010

Beszámoló egy novemberi eseményről

Kettős eseményre gyűltek össze a Tolna-Baranya Egyházmegye presbiterei 2010. november 20-án, szombaton a paksi evangélikus templomban.

Szabó Vilmos Béla esperes nyitó áhítata után, a délelőtti program részeként a presbiteri csendesnap két előadása és az azokat követő beszélgetések kapcsán gondolkodhatott el a mintegy 100 jelenlévő a hit, valamint a testi-lelki egészség kapcsolatáról, kölcsönhatásáról.Az első előadásban Dr. Koch Béla, a Pakson régebben, már e témakörben előadást tartott– egyébként paksi kötődésekkel rendelkező – családorvos beszélt személyes tapasztalati alapján arról, hogy a hit hogyan befolyásol bennünket életünk nehéz szakaszaiban, a betegségben és az ebből a világból való kilépésünket közvetlenül megelőző időszakban. Lebilincselő előadásában számos olyan példát ismertetett, amelyben egyértelműen bebizonyosodott, hogy az élő istenhit segíteni tud mindenkit betegségben, gyengeségben, elmúlásban.

Ha a paksi evangélikusoknál rendezvény van, akkor a zenének is komoly szerep jut. Ez alkalommal, a második előadás előtt, a paksi Pro Artis Művészeti Iskola tanáraiból álló kamarazenekar előadása azt bizonyította, hogy a hit és a megszólaltatott zene együttesen képes megérinti a lelkünket.

A délelőtti program második előadásában a lelki bajokat, a gyászt, illetve a hittel való kapcsolatukat elemezte szintén magával ragadó előadásában Nepp Éva bajai lelkész – akinek egyébként szintén vannak paksi gyökerei.Mindkét előadás – a hozzászólásokkal együtt – mélyen elgondolkodtató volt, és a hitünk titkaiba hatolt.

Az előadásokhoz kapcsolódóan az egyik résztvevő egy könyvre hívta fel a figyelmet. William Paul Young: A viskó című regénye az ember megbocsájtó képességének olyan magasságát és mélységét tárja fel, ami miatt kihagyhatatlan az elolvasása.   
A délelőtti programot követő szerény ebéd után, Koskai Erzsébet esperes-helyettes asszony áhítatát követően, az egyházmegye „hivatalosságai” megtartották az egyházmegye ez évi közgyűlését – Andorka Árpád felügyelő elnökletével.

Pálmai István
felügyelő

Koch Béla előadásáról

Koch Béla előadását Hitről és betegségről hallgattam máskor is. Személyes jó ismerősöm és rokonom. Orvosként és barátként is mellettem állt betegségem idején, aggódva figyelte állapotom alakulását.

Egyet értek vele, hogy annak az embernek, akinek van hite könnyebben megy a gyógyulás.A nehézségek idején van kire rábízni az életünk terhét.

Először én is „harcban álltam” Istennel, amiért beteg lettem. Aztán lelkészi segítséggel és imádsággal rábíztam életemet Istenre.

Az előadás napján (november 20-án) volt 20 éve, hogy leukémiás betegségemben 7 hónap után először hazajöhettem a kórházból.

Most lehetőségem volt ezért is köszönetet mondani ennyi év után is.

Gyógyulás után pedig nem szabad megfeledkeznünk a hálaadásról sem.

Úgy érzem azóta több módon is próbálom megköszönni Istennek, hogy megtartott engem, mert terve van az életemmel.

Számomra most a legnagyobb örömet az jelenti, hogy lányom az egyházunkban hitoktatóként szolgálja Istent, általa én is tudok valamit visszaadni a kegyelemért amit betegségem idején kaptam.

Kívánom mindenkinek, hogy bátran forduljon Istenhez betegségben, bajban, mert Ő tudja formálni életünket és segítséget nyújt a hozzá fordulóknak.

Én megtanultam, hogy nemcsak a jót kell elfogadnunk, hanem a rosszat is, mert egyedül az Úr tudja, hogy mit, miért cselekszik velünk és mi jó nekünk. Hála érte.

Gadányi Józsefné